VelkommenMiljøforeningen Saltunakystens Venner

Kære medlemmer !

Vi har den glæde at kunne invitere til årets generalforsamling i Miljøforeningen Saltunakystens Venner.

Det bliver søndag den 19. juni 2022 kl 19.00 i Risteriet Sueños lokaler, Gamlevældevej 27 i Østerlars.

Af forskellige årsager lykkedes det ikke at afholde generalforsamlingen i foråret som oprindeligt planlagt.

Vi håber at se flere af jer!

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Kontingent for 2022 på 50 kroner per medlem (eller frivilligt beløb herover) giver stemmeret og indbetales på reg 5340 konto 0241361, Arbejdernes Landsbank.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Foreningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Foreningens budget

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant(er)

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

De bedste hilsner

Bestyrelsen

***

Og så glæder vi os til at fortælle om og at møde jer igen på naturture!

Miljøforeningen Saltunakystens Venner

Foreningens formål er at værne om Saltunakysten og dens opland og bidrage til at beskytte områdets fredede og sårbare naturområder og plante- og dyrearter, herunder Natura-2000 området Randkløve Skår, områdets ådale og dets beskyttede arter.

Foreningen ønsker derigennem at bidrage til Saltunakystens og dens oplands biodiversitet og mangfoldighed og i øvrigt bidrage til at bevare området som et attraktivt sted for beboere og besøgende.

Foreningen har endvidere til formål at varetage natur- og borgerinteresser i de tilfælde, hvor ændret arealanvendelse og forurenende virksomhed vil kunne indebære risiko for skadelig miljøpåvirkning, såvel på områdets natur som for dets beboere.

Meld dig ind her!