VelkommenMiljøforeningen Saltunakystens Venner

SALTUNAKYSTENS VENNER indkalder ekstraordinær generalforsamling

TORSDAG DEN 1 juli kl. 19 pr zoom (kontakt formand Jakob Kronik for link, hvis du ønsker at være medlem: jakobkronik@gmail.com)

Den ordinære generalforsamling den 20.5.2021 blev enig om at indføre en beskeden kontingentbetaling fremover, så vi bedre kan dække vores – ligeledes beskedne – udgifter.

Dette kræver en ændring af vores vedtægter, hvorfor I indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af vores forening d. 1. juli kl. 19.00 pr. zoom. Udover valg af dirigent  og referent er der er to punkter på dagsorden, som berører en ændring af vores vedtægter:

1. Indføring af kontingentbetaling:

Saltunakystens ordinære generalforsamling den 20.5.2021 blev enig om at indføre kontingentbetaling på 50 kr. pr. medlem pr. år. (se referat). Denne beslutning kræver en ændring af vedtægternes § 3, afsnit 3, 1. sætning.

Det forslås at vedtægternes § 3, afsnit 3, 1. sætning (”Det er kontingentfri at være medlem, men bidrag modtages med glæde på foreningens konto.”) ændres således at det fremover lyder:

”Det årlige kontingent fastsættes til 50 kr. pr. medlem. Eventuelle ændringer af kontingent besluttes af den ordinære generalforsamling. Yderligere bidrag modtages med glæde på foreningens konto.”

2. Kortere frist for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Iflg. vedtægternes § 5 afsnit 1 kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og revisor, og iflg. § 5 afsnit 3 og § 4 afsnit 1 skal dette ske med dagsorden med mindst 4 ugers varsel.

Denne frist på 4 uger blev anset som for lang af generalforsamlingen, hvorfor en yderligere vedtægtsændring blev foreslået:

Vedtægternes § 5 afsnit 1 (”Bestyrelsen og revior kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.”) bliver ændre til fremover at lyde således:

”Bestyrelsen og revisor kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.”

Jeg glæder mig til at se jer til den ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli.

Jakob - på vegne af Bestyrelsen

Jakob Kronik
Formand
Miljøforeningen Saltunakystens Venner

///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///

Vi glæder os til at møde jer igen på naturture!
Se mere i det nye nyhedsbrev her!

Miljøforeningen Saltunakystens Venner

Foreningens formål er at værne om Saltunakysten og dens opland og bidrage til at beskytte områdets fredede og sårbare naturområder og plante- og dyrearter, herunder Natura-2000 området Randkløve Skår, områdets ådale og dets beskyttede arter.

Foreningen ønsker derigennem at bidrage til Saltunakystens og dens oplands biodiversitet og mangfoldighed og i øvrigt bidrage til at bevare området som et attraktivt sted for beboere og besøgende.

Foreningen har endvidere til formål at varetage natur- og borgerinteresser i de tilfælde, hvor ændret arealanvendelse og forurenende virksomhed vil kunne indebære risiko for skadelig miljøpåvirkning, såvel på områdets natur som for dets beboere.

Meld dig ind her!