VelkommenMiljøforeningen Saltunakystens Venner

SALTUNAKYSTENS VENNER indkalder til GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 20 MAJ KL. 19 I MULTIHUSET

§ 4. i foreningens vedtægter siger om ’generalforsamling’ at den skal indkaldes senest 4 uger før den finder sted, og at den skal sendes via mail og annonceres på hjemmesiden (her), hvor I kan se den, samt at den skal indeholde dato, tidspunkt, sted og dagsorden.

Generalforsamlingen skulle have været indkaldt inden udgangen af april måned. Corona-usikkerhed om muligheder for at organisere den fysisk, har dog forårsaget denne små 3 ugers forsinkelse.

Vi håber, at vi kan mødes fysisk som planlagt. Skulle noget komme i vejen inden, giver vi besked her og via nyhedsbrev.

Dagsordenen er, i henhold til vedtægterne, følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Foreningens budget
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Vi glæder os til at møde jer igen på naturture og til generalforsamling!
Se mere i det nye nyhedsbrev her!

Miljøforeningen Saltunakystens Venner

Foreningens formål er at værne om Saltunakysten og dens opland og bidrage til at beskytte områdets fredede og sårbare naturområder og plante- og dyrearter, herunder Natura-2000 området Randkløve Skår, områdets ådale og dets beskyttede arter.

Foreningen ønsker derigennem at bidrage til Saltunakystens og dens oplands biodiversitet og mangfoldighed og i øvrigt bidrage til at bevare området som et attraktivt sted for beboere og besøgende.

Foreningen har endvidere til formål at varetage natur- og borgerinteresser i de tilfælde, hvor ændret arealanvendelse og forurenende virksomhed vil kunne indebære risiko for skadelig miljøpåvirkning, såvel på områdets natur som for dets beboere.

Meld dig ind her!